Tel: 016 341 2631

E-pos: admin@lsagvisser.co.za

GRONDSLAGFASE Gr. 1 - 3

A.G Visser spog met ‘n uitnemende Afrikaanse Grondslagfase departement waar ons streef om elke kind holisties te ontwikkel en van die eerste dag ‘n liefde vir skool te kweek.  Die onderwysers is ervare, hardwerkend en passievol.

Grondslagfase Personeel

Graad 1

Suzette du Toit

Sherani van Heerden

Francien Fraser

Graad 2

Elbe Pauer

Wendy Atterbury

Rachelle Mussmann

Graad 3

Heidi Vorster

Tanya Vos

LSEN (Gr 1 tot 3)

Chantell Dippenaar

Alle kinders is volgens wetgewing skoolpligtig die jaar waarin hul 7 jaar oud word.  Ons streef om in Graad 1 klein klassies te handhaaf om te verseker dat u kind individuele aandag geniet om sodoende ‘n akademiese loopbaan op ‘n sterk fondasie te begin.

Die algemene goeie dissipline, gesonde gees en samehorigheidsgevoel van die skool val ten nouste saam met die leerders se gedrag, persoonlike netheid en hulle skooldrag, asook stiptelikheid ten opsigte van hul daaglikse skoolbesoek.  ’n Gebalanseerde deelname aan buite-kurrikulêre bedrywighede op kulturele-, sowel as sportgebied word ten sterkste aanbeveel.

A.G Visser doen alles ter ere van ons Hemelse Vader en die feit dat ons geen kind agterlaat nie, maak ons uniek.

Die skoolreëls word nougeset deur almal nagekom, nie uit dwang nie, maar uit vrye wil omdat ons fokus val op waardegedrewendheid.

Vakbesonderhede

VERSKILLENDE ONDER-AFDELINGS PER VAK

Afrikaans Huistaal:
Luister en Praat, Lees, Klanke, Skryfwerk, Handskrif, Taalstruktuur

English FAL: 
Listening & speaking, Reading, Writing, Language structure

Wiskunde:  
Getalle, Bewerkings en Verhoudings, Patrone, Funksies en Algebra, Ruimte en Vorms, Meting, Datahantering

Lewensvaardigheid:  
Aanvangskennis, Persoonlike en Sosiale Welsyn, Skeppende Kunste, Liggaamsopvoeding

 

Huiswerk

Huiswerk is ‘n baie belangrike komponent in die Grondslagfase.  Dit dien as vaslegging van werk wat in die klas aangeleer is.  Huiswerk word weekliks op ‘n huiswerkblaadjie getik en in die leerders se huiswerkboeke geplak.  Hierdie boekies dien ook as kommunikasiemiddel tussen onderwysers en ouers en moet elke dag deur die ouer geteken word.

 

Skooltye

Leerders moet betyds by die skool opdaag en laatkommers moet eers by die kantoor rapporteer voordat hulle na die klas gaan.  Verlof om afwesig te wees vir ‘n periode of gedeelte van die dag, word net in die dringendste gevalle slegs deur die Skoolhoof toegestaan.

Skooltye is as volg
Gr. 1 -3 : 07:30 – 13:15 

 

Wagklas

Dit is belangrik om daarop te let dat die WAGKLAS slegs ‘n alternatief bied waar dit vir die ouer onmoontlik is om sy of haar kind direk na skool af te haal of wanneer die leerder nie sport doen nie. Slegs Gr.1 tot 3 leerders word geakkommodeer.

Aangesien die wagklas deeglike beplanning vereis, is ons genoodsaak om te versoek dat u kind slegs met vooraf skriftelike kennisgewing die wagklas sal bywoon.

TYE
Gr. 1 – 3: 13:15 tot 13:40

 

Assessering

Assessering is ‘n baie belangrike aspek van die kurrikulum.  Informele, sowel as formele assessering, word gebruik om ‘n finale punt per afdeling vir leerders saam te stel.

Volgens departementele voorskrifte word personeel verplig om ‘n bepaalde aantal assesseringstake per kwartaal te doen.   Die punte behaal deur die loop van die jaar, word aan die einde van die jaar vir progressie en promosie gebruik.

Gr.1 tot 3: leerders skryf nie ‘n formele toetsreeks of eksamen nie.

 

Slaagvereistes

Afrikaans Huistaal: Kode 4 (50%  –  59%)
English FAL:             Kode 3 (40%  –  49%)
Wiskunde:                Kode 3 (40%  –  49%)

In die geval van afwesigheid tydens assessering word daar van leerders verwag om ‘n mediese sertifikaat by die klasonderwyseres in te handig.

 

Assesseringskriteria

KODE 7: PERSENTASIE: 80 – 100% – Uitmuntende Prestasie
KODE 6: PERSENTASIE: 70 – 79% – Verdienstelike Prestasie
KODE 5: PERSENTASIE: 60 – 69% – Beduidende Prestasie
KODE 4: PERSENTASIE: 50 – 59% – Bevredigende Prestasie
KODE 3: PERSENTASIE: 40 – 49% – Gemiddelde Prestasie
KODE 2: PERSENTASIE: 30 – 39% – Basiese Prestasie
KODE 1: PERSENTASIE: 0 – 29% – Nie bereik nie

Rapportering van leerder-prestasies word kwartaalliks d.m.v. ‘n formele rapport aan ouers deurgegee.